Styczeń 18 2019 03:08:04
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Regulamin
  Mapa Strony
  Propozycje
  Reklama
  Forum
  Księga Gości
  Artykuły
  Naj...
  Kategorie Newsów
  Galeria
  Bramka SMS
  Szukaj
  Kontakt

Ważne Informacje
  Regulamin PZW
  Odznaczenia PZW
  Dekalog Wędkarski
  Okresy Ochronne
  Normy Medalowe
  Wymiary ochronne
  Adresy okręgów

Wędkarstwo
  Historia
  Gruntowe
  Podlodowe
  Spinning
  Spławikowe
  Kalendarz
  Rekordy Polski

Inne
  Atraktory zapachowe
  Przepisy na przynęty
  Kleszcze, komary...
  Kuchnia
  Dowcipy
  Tarło
  Gry
  FILMY
  Gry ONLINE

FILMY DTC

 
 
Encyklopedia Ryb
Drapieżniki:
Miętus
Okoń
Sandacz
Sum
Szczupak
Węgorz

Łososiowate:
Pstrąg potokowy
Pstrąg tęczowy
Troć wędrowna

Spokojnego Żeru
Amur
Karp
Leszcz
Lin
Karaś
Płoć
Wzdręga
 
 
Ciekawe:
 
 
Ostatnie Artykuły
Branie karpia - podw...
Żer karpików - Slow ...
Żerowanie karpików -...
Karpie z powierzchni
Kukurydza na włosie ...
Zwiastun : : Jet Fis...
Uklejka
Raczek z jeziora Cza...
Szczupak z jeziora C...
Okoń - 1-1,5kg
Szczupak 68cm
Szczupak 82cm
Szczupak 90cm
Szczupak 75cm
Szczupak, wg autora ...
Holenderski szczupac...
Atak szczupaka #1
Śmieszne sytuacje
Strzelczyk
Marlin Fishing Cabo ...
 
 
Wędkarzy Online
Gości Online: 1
Brak Wędkarzy Online

Zarejestrowanych: 573
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Wędkarz: ~supral


 
 
Reklama

http://allgoals.info/

Forum graficzne GrafArt.org :: Darmowa grafika , mnóstwo toturiali , darmowy download , grafika na zamówienie! , Darmowa grafika , Avatary , Userbary , Sygnaturki !

Nasze Wody

Wedzisko.Info

Carp Planet

LiQuIra.Com

BandziorTM

AkwaDom

www.moczykije.pl

Serwis Wędkarze - Twoim Serwisem

 
 
Regulamin PZW
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb


Regulamin PZW

Wstęp
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kusza za zgoda uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kusza może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

Prawa wędkującego w wodach PZW


§ 1

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski maja członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarska, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym ze młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież nie zrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metoda spinningowa lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedna wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

7. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.

8. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

9. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedna ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Obowiązki wędkującego w wodach PZW


§ 2


1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarska, legitymacje PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować miedzy sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgoda wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki musza być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane maja być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policje albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowana i zabiera ja, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, date i godzinę połowu.

Zasady wędkowania


§ 3


1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędka składająca się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona :

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczna przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo

c/ sztuczna przynęta wyposażona w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

e/ sztuczna przynęta wyposażona w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane :

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,

- ikry rybiej,

- wykreśla się zapis żywej ryby.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się tez sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancja do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez cała dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metoda "szarpaka",

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,

k/ kotwiczyć lodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

l/ wędkować z mostów,

m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym ze zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochrona musza być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningowa lub muchową.

Łowienie ryb spokojnego zeru
§ 4
1. Łowienie ryb spokojnego zeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalna ilość zanęt w danym łowisku.

3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu - 10 m

b/ miedzy łodziami - 25 m

c/ miedzy łodzią a brzegiem - 50 m

Łowienie ryb drapieżnych
§ 5


1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metoda spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedna przynętę sztuczna.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczna muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:

a/ łowiąc z brzegu - 30 m

b/ łowiąc z lodzi lub brodząc - 50 m

Łowienie ryb łososiowatych
§ 6
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego.

a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa.

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metoda spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metoda muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad:

a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedna wędka,

b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,

c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,

d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynęta roślinna. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczna przynęta,

f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,

g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczna muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ja przedmiotów / np. spławik/.

Łowienie ryb pod lodem
§ 7


1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Miedzy otworami należy zachować odległość nie mniejsza niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.

Ochrona ryb
§ 8
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :

- boleń do 40 cm

- brzana karpacka do 20 cm

- brzanka do 20 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- głowacica do 70 cm

- jaz do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- kleń do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipień do 30 cm

- łosoś do 35 cm

- miętus:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm

b) w pozostałych wodach do 25 cm

- pstrąg potokowy:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republika Czeska do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 25 cm

b/ w pozostałych wodach do 30 cm

- rozpiór do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 45 cm

- świnka do 25 cm

- troć do 35 cm

- troć jeziorowa do 50 cm

- węgorz do 40 cm

- wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca

- certa :

a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,

b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja

- lipień od 1 marca do 31 maja

- łosoś :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

- miętus z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego

- pstrąg potokowy :

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republika Czeska do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia,

b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia

- sieja od 15 października do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum :

a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja

b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- świnka od 1 stycznia do 15 maja

- troć:

a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzien.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- aloza,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- słonecznica

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :

7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :

- głowacica 1 szt.

7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.

- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.

- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.

- sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.

- świnka, certa / łącznie / 5 szt.

- jaz, kleń / łącznie /10 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW

§ 9


1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,

c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,

d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,

e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ członków Straży Leśnej,

g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na zadanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

Informacje końcowe

§ 10


1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym :

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /,

- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,

- Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.

2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 15 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2002 r.
 
 
Komentarze
Darekarek dnia czerwiec 29 2011 18:56:07
przesada lekka z tym prawem
 
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.  
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
 
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
 
Pogoda


Więcej o pogodzie
 
 
Fazy księżyca

Większy rozmiar
 
 
Reklama
 
 
  Powered by php-fusion & extreme-fusion Skin by Lorkan
  Copyright © 2006-2008 by www.wedzisko.info
Strona w sieci od 5.07.06   
  
3,945,124 Unikalnych wizyt